Home

Aerobní glykolýza

Aerobní glykolýza Sportvita

 1. utu do
 2. utu do
 3. Aerobní glykolýza. Aerobní glykolýza je chemický proces, během kterého se ATP obnovuje z glykogenu aerobním způsobem (tedy za účasti kyslíku).ATP lze považovat za univerzální jednotku biologické energie, čili i energie pro svalovou kontrakci

Na tomto místě je třeba připomenout, že aerobní glykolýza produkuje mnohem více ATP na 1 mol glukózy než anaerobní glykolýza. 2,3-BPG shunt V erytrocytech hraje významnou roli odbočka glykolýzy nazývaná 2,3-BPG shunt. 1,3-bisfosfoglycerát se při ní přeměňuje na 2,3-bisfosfoglycerát Glykolýza Glykolýza Význam glykolýzy pro buňku. Dělit glykolýzu na fázi anaerobní a aerobní je však chybné, protože všechny reakce vedoucí k tvorbě pyruvátu probíhají stejně a nejsou závislé na přítomnosti nebo nepřítomnosti kyslíku v buňce. Jediným rozdílem je intenzita průběhu některých reakčních kroků Aerobní glykolýza. Aerobní glykolýza je glykolytická cesta, která se vyskytuje v cytosolu v přítomnosti kyslíku. Ve srovnání s anaerobní glykolýzou je tato cesta mnohem efektivnější a produkuje více ATP na molekulu glukózy. Při aerobní glykolýze je konečný produkt pyruvát převeden do mitochondrií k zahájení cyklu.

Jelikož glykolýza sama o sobě nezávisí na kyslíku, užití pojmů anaerobní a aerobní glykolýza není pravděpodobně příliš praktické pro popis těchto procesů. Potřeba energie závisí primárně na intenzitě pohybové činnosti. Jestliže energie musí být rychle použita, jako například během silového tréninku. Aerobní energetický systém (pomalá glykolýza, oxidativní systém) je primárním zdrojem energie u disciplín trvajících od 2-3 minut až po několik hodin (klasické vytrvalostní sporty a činnosti). Aerobní metabolismus začíná pracovat pomaleji a vyžaduje 60-80 vteřin, aby začal vytvářet dostatečné množství energie pro. Aerobní a anaerobní glykolýza Aerobní a anaerobní glykolýza jsou v dnešní době populární. Jsou zásadní pro vysvětlení toho, jak tělo rozkládá jídlo a přeměňuje ho na energii. Mohli bychom také slyšet tyto pojmy zmíněné fitness fanoušky; aerobní a anaerobní cvičení je důležité pro zlepšení zdrav Anaerobní glykolýza je sice dosti neefektivní způsob získávání energie, nicméně probíhá velkou rychlostí (až 100krát rychleji než aerobní glykolýza). Už po cca půl minutě, kdy se zásoby kreatinfosfátu (CP) prudce sníží, se na celkové energetické produkci podílí z cca 2/3 Glykolýza probíhá v cytoplazmě většiny buněk. Při glykolýze je zapotřebí vzniku glukosy-6-fosfátu , která se připraví fosforylací glukosy vzniklé při trávení potravy (z jiných monosacharidů, které se na glukózu přemění izomerací), a nebo se fosforolyticky štěpí rezervní polysacharidy, k čemuž není zapotřebá ATP

Aerobní glykolýza Sportvital Pr

Buněčné dýchání (respirace) je biochemický proces, při kterém se uvolňuje chemická energie vazeb organických sloučenin (typicky sacharidů) za vzniku pohotového energetického zdroje pro buňku ().Jako odpadní produkty štěpení vzniká oxid uhličitý (CO 2) a voda.. Organismy, které zajišťují svoji potřebu energie dýcháním, se nazývají chemotrofní, získávající. Odbourávání sacharidů - viz animace Glykolýza nebo animace Glykolýza II, obojí ve formátu swf. 1. aerobní odbourávání Probíhá za přítomnosti kyslíku. Pyruvát přechází z cytoplasmy do mitochondrií a oxiduje se na acetylkoenzym A (oxidační dekarboxylace pyruvátu)

Anaerobní glykolýza-štěpení glukózy bez potřeby kyslíku -řada enzymatických reakcí, probíhá v cytoplazmě -molekula glukózy C6 se štěpí na 2 tříuhlíkaté (C3) sloučeniny = kyselina pyrohroznová (C3H4O3)-energtický zisk jsou 2 molekuly ATP na 1 molekulu glukózy-anaerobní proces. o 2. etapa. Aerobní štěpení v. a) Aerobní glykolýza. b) Pyruvátdehydrogenázová reakce. c) Beta-oxidace mastných kyselin. d) Krebsův cyklus. e) Oxidace etanolu. Využití: a) Dýchací řetězec a tvorba ATP. b) Přeměna pyruvátu na laktát _ Postavení orgánů v energetickém metabolismu. Játra. Jaterní buňky (hepatocyty) mají výjimečné postavení v. Na tomto místě je třeba připomenout, že aerobní glykolýza produkuje mnohem více ATP na 1 mol glukózy než anaerobní glykolýza. 2,3-BPG shunt. V erytrocytech hraje významnou roli odbočka glykolýzy nazývaná 2,3-BPG shunt. 1,3-bisfosfoglycerát se při ní přeměňuje na 2,3-bisfosfoglycerát (2,3-BPG)

Aerobní glykolýza CHARLIEHO FITNESS slovní

Aerobní glykolýza. Při přeměně 1 molekuly glukózy vznikají 2 pyruváty. Pyruvát je nejprve transportován z cytoplazmy na vnitřní mitochondriální membránu a tam přeměněn oxidativní dekarboxylací na acetyl koenzym A. Při této reakci vzniká NADH+H + Aerobní glykolýza: Je úplně stejná sekvence reakcí jako u anaerobní, jen logicky s tím rozdílem, že je přítomen dostatečné množství kyslíku. Základní kroky: Uložený glykogen je přeměněn na glukózu. Glukóza je rozložena Anaerobní glykolýza - štěpení uhlíkatého řetězce glukosy bez využití kyslíku - vývojově původní způsob získávání energie, který dokáží všechny buňky - * fruktosa 1,6 difosfát Aerobní metabolické děje - navazují na procesy anaerobní. Aerobní glykolýza Aerobní podmínky: NADH je reoxidováno v respiračním řetězci (mitochondrie) Přeměna pyruvátu na acetyl-CoA • oxidativní dekarboxylace • lokalizace: mitochondrie (matrix) • multienzymový komplex: 3 enzymy a 5 kofaktorů kofaktory: thiamindifosfát, lipoová kyselina, CoA, FAD, NAD+ pyruvát Acetyl-Co

Odbourávání a syntéza glukózy - WikiSkript

Oba typy glykolýzy, anaerobní i aerobní využívají jako substrát glukózu, která vzniká rozkladem svalového glykogenu (aj. glykogenolýzou). Glykolýza je metabolická dráha přeměny glukózy na dvě molekuly pyruvátu s výtěžkem dvou molekul ATP a dvou molekul NADH GLYKOLÝZA. základní metabolická dráha pro zpracování glukózy, ale i fruktózy a galaktózy (je designován na aerobní metabolismus) patologie spjaté s defekty glykolytické dráhy: hemolytické anémie - nedostatečná aktivita pyruvátkinázy; svalová únava - defekt fosfofruktokinázy. Glykolýza Syntéza a odbourání glykogenu Pentosový cyklus Glukoneogeneze • Lokalizace: cytoplasma (většina buněk) • Význam: zisk energie tvorba dalších látek • Rozdělení glykolýzy: aerobní glykolýza anaerobní glykolýza Glykolýza Glykolýza glukosa fosforylace Glukosa-6-fosfát pyruvát Anaerobní podmínky Aerobní.

Glykolýza - Galenu

Glykolýza znamená rozklad molekul glukózy, která vede ke vzniku energie.Přesněji řečeno je glukóza sérií chemických reakcí přeměněna na energeticky bohatou sloučeninu ATP, NADH a pyruvát.. V případě nedostatku kyslíku (anaerobní prostředí) pokračuje reakce přeměnou pyruvátu na laktát za zisku menšího množství energie (z jedné molekuly pyruvátu jen 2 molekuly. Aerobní glykolýza je užitečná pro mírné míry energetického výkonu a pro mírné časové období, jako je běh pro závod na 2 míle. Aerobní lipolýza je jedním z energetických procesů, při kterých je tuk spálený v procesu Krebova cyklu. Zde musí být triglyceridy rozděleny na mastné kyseliny, které jsou vázány na.

Ke kontrakci používá energii, která se získává štěpením složených cukrů buď za přítomnosti kyslíku - aerobní glykolýza, nebo bez kyslíku - anaerobní glykolýza, při které se tvoří kyselina mléčná (laktát). Po vyčerpání složených cukrů se energie získává z bílkovin Glykolýza je společná pro aerobní i anaerobní dýchání. Krebsův cyklus následuje glykolýzu. Během glykolýzy jsou z molekuly glukózy produkovány dvě molekuly pyruvátu. Tyto molekuly pyruvátu jsou během Krebsova cyklu zcela oxidovány na oxid uhličitý a vodu. Hlavní rozdíl mezi Krebsovým cyklem a glykolýzou je výchozí. 1. aerobní glykolýza - na začátku pohybu nebo při dlouhodobé zátěži 2. anaerobní glykolýza - kyslíkový dluh = nedokonalé spalování - uvolňuje se laktát = kyselina mléčná - zakyselení svalu brání přetažení nebo přetržení svalu, ale taky dost bolí; regenerace: laktát do jater - zde rozklad nebo zpětně.

b/ Aerobní glykolýza - v přítomnosti kyslíku - produkty CO 2 a O 2 - některými meziprodukty mohou být i tuky - glukóza v zásobě - ve formě glykogenu - ukládá se v játrech, kosterním svalstvu - v případě potřeby se glykogen přeměňuje zpět na glukózu - zajišťuje homeostázu. TUKY. Aerobní dýchání vyžaduje kyslík a glukózu k výrobě energie, zatímco v anaerobním dýchání nevyžaduje kyslík, ale používá glukóza k výrobě energie. Fáze zapojené do aerobního dýchání jsou - 1. Glykolýza - také nazývaná Embden-Meyerhof-Parnas (EMP); 2.Dýchací řetězec (přenos elektronů a oxidační fosforylace); 3 Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza glukózy) Spalování glukózy: po jídle: téměř všechny buňky během hladovění: mozek, erytrocyty Glykolýza: oxidace a štěpení glukózy tvorba ATP (aerobní i anaerobní podmínky) všechny buňky v.

Rozdíl Mezi Aerobní a Anaerobní Glykolýzou Porovnejte

Anaerobní glykolýza: laktátov fosfátů na hrazení energie pro svalovou činnost a hlavní roli na tvorbě ATP přebírá anaerobní glykolýza a aerobní fosforylace (spalování zejména sacharidů a lipidů). Degradaci ATP a jeho resyntézu pomocí CP ilustruje obrázek 1.2 Členění podle způsobu energetického krytí. Aerobní vytrvalost vytváří výkonnostní předpoklad pro pohybový výkon vytrvalostního charakteru, při kterém je nezbytná energie dodávána štěpením energetických rezerv za přístupu kyslíku (aerobní glykolýza a lipolýza).; Anaerobní vytrvalost je druhem vytrvalosti, která je charakteristická uvolňováním energie. Aerobní glykolýza je štěpení glukózy za přístupu kyslíku, je energeticky výhodnější. Čas, po který můžeme využívat aerobní glykolýzy, je limitován zásobami glykogenu v těle. Tuky. Tuky - estery vyšších karboxylových kyselin - jsou uloženy v těle v podkožní tukové tkáni, ve formě útrobního tuku i v samotných. Ve dne rostlina provádí fotosyntézu, v noci dýchá. Dýchání provádí všechny živé organismy. V buňce probíhá v mitochondriích, kde jsou dýchací enzymy. Je aerobní a anaerobní. Glykolýza=anaerobní cesta C6H12O6→2CH3COCOOH+2H2+ATP Štěpení glukózy za přítomnosti enzymů, probíhá v cytoplazmě buňky. Glukóz Hlavní rozdíl: Aerobní glykolýza je metabolismus glukózy, zatímco aerobní lipolýza je metabolismus tuku. Jedná se o techniky spalování energie. Při aerobní glyolýze se glukóza metabolizuje do formy ATP (adenosin trifosfát). Zpočátku se glukóza převádí na laktát anaerobně, tj. Bez kyslíku. Získaný laktát je těle

V aerobním režimu, tedy (dle obrázku) od 120 sekund práce dále, již převažuje aerobní glykolýza, tedy aerobní štěpení glykogenu na glukózu a v případě další trvající zátěže přebrání úlohy i z necukerných zdrojů z aminokyselin nebo mastných kyselin a glycerolu. Zde se již může reálně do hry zapojit jako. • Glykolýza • Fermentace • Aerobní respirace • Anaerobní respirace • Krebsův cyklus • Oxidativní fosforylace • Glyoxylátový cyklus • Taxonomie. Title: Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií Author: Karel Created Date Glykolýza. Glykolýza je chemický proces, během kterého se ATP obnovuje z glukózy (buď z glykogenu, nebo z glukózy v krvi - glykémie) při různě intenzivních činnostech.ATP lze považovat za univerzální jednotku biologické energie (takže i energie pro svalovou kontrakci) Aerobní systém. Zatímco fosgenový systém a glykolýza jsou nejlépe trénovány v intervalech, protože tyto metabolické systémy jsou zdůrazňovány pouze při aktivitách s vysokou intenzitou, aerobní systém může být trénován jak s kontinuálním cvičením, tak s intervalem

Energetické zajištění sportovního výkon

 1. Hlavní rozdíl mezi aerobním a anaerobním procesem spočívá v tom, že v aerobním procesu dochází k molekulárnímu kyslíku uvnitř buňky, zatímco v anaerobním procesu molekulární kyslík v buňce chybí. Navíc je aerobní proces při výrobě energie účinnější než anaerobní.
 2. Glykolýza je chemický proces, ve kterém je molekula glukózy rozdělena na dvě molekuly kyseliny pyrohroznové; tato reakce vede k produkci energie uložené ve 2 molekulách ATP. Glykolýza má zvláštnost, že je schopna probíhat jak v přítomnosti, tak v nepřítomnosti kyslíku, i když v druhém případě se vyrábí menší.
 3. Buněčné dýchání (respirace) je biochemický proces, při kterém se uvolňuje chemická energie vazeb organických sloučenin (typicky sacharidů) za vzniku pohotového energetického zdroje pro buňku ().Jako odpadní produkty štěpení vzniká oxid uhličitý (CO 2) a voda

aerobní děje (glykolýza, fosforylace) Postupné zapojení energetických systémů v průběhu výkonu Na obrázku můžeme vidět, že všechny tyto systémy fungují zároveň V tomto článku se podrobně podíváme na aerobní glykolýzu, její procesy, prozkoumáme stádia a stádia. Pojďme se seznámit s anaerobní oxidací glukózy, dozvědět se o evolučních modifikacích tohoto procesu a určit jeho biologickou hodnotu. Co je glykolýza Aerobní glykolýza → pyruvát → acetyl-CoA → citrátový cyklus 1 glukóza → 32 ATP Anaerobní glykolýza- zdroj energie při nedostatku kyslíku → pyruvát → laktát → acidóza 1 glukóza → 2 ATP 18. Glykemie Normální glykemie: plná krev: 3,9 - 5,6 mmol/ Aerobní odbourávání cukrů+elektronový transportní řetězec Dochází k němu v procesu jménem aerobní respirace. Skládá se z kroků: K1) Glykolýza K2) oxidativní dekarboxylace pyruvátu K3) Krebsův cyklus K4) oxidativní fosforylace (e--transportní řetězec) Přehledové schéma: Glykolýza je zpracována v otázce od Kuby, zde.

Vytrvalostní trénin

Aerobní znamená, že ho potřebujete. Anaerobní je opakem. Nepotřebujete kyslík. Takže glykolýza je anaerobní a produkuje dvě ATP. Pak pokračujete do Krebsova cyklu. Zde je potřeba trocha přípravy. V budoucnosti se na to podíváme podrobněji. Pak se přesunete do Krebsova cyklu, který je aerobní Aerobní glykolýza 3. Anaerobní glykolýza. Výhody, nevýhody jednotlivých typů metabolismu: 1. CP - ATP systém: rychlé rozběhnutí, trvání do deseti sekund,využitelnost zejména při rychlostních a silových disciplínách, malé množství ATP vyrobeno z molekuly CP, neškodlivé vedlejší produkty,bez přístupu kyslíku. 2 spodní kvašení, svrchní kvašení, sušené kvasinky, metabolismus kvasinek, aerobní glykolýza, etanolové kvašení a bakterie. Abstract of Bachelor's Thesis In this Bachelor thesis I deal with use of yeast strains by beer production. The first part of this work is dedicated to the history of beer production and the use of the yeas Pojmy nově vytvářené: anaerobní glykolýza, aerobní glykolýza, acidosa Pojmy nadstavbové: štěpení kreatinfosfátu, gainery Použité didaktické pomůcky: dataprojektor, powerpoitová prezentace (nepoužité při didaktice biochemie), pracovní listy, vzorky výživových doplňk

silniční cyklistika

Aerobní a anaerobní glykolýza 2020 - Es differen

 1. Aerobní glykolýza je štěpení glukózy za přístupu kyslíku, je energeticky výhodnější. Čas, po který můžeme využívat aerobní glykolýzy, je limitován zásobami glykogenu v těle. Tuky Tuky - estery vyšších karboxylových kyselin - jsou uloženy v těle v podkožní tukové tkáni, ve formě útrobního tuku i v samotných.
 2. imální až nulový a to i v případě, kdy je proliferace aktivní a regenerace integrity tkáně probíhá v podstatě maximálním.
 3. ut (což je asi vždy) už nás v podstatě zajímá jenom aerobní glykolýza a oxidace tuků (i když se vyskytnout také krátké okamžiky tvorby ATP za anaerobních podmínek) - o tom jsem psal. Tou glukózou jsem samozřejmě myslel glukózu pocházející především ze svalového glyogenu
 4. § Glykolýza - přenos i ze soustav s nižším elektronovým potenciálem - přes glukózu-6-fosfát → GAP (glaceraldehydfosfát) → piruát - odbourávání piruvátu § Aerobní - v mitochondriích, zapojení do K.C. § Anaerobní § Mléčné kvašení - ve svalech - 100krát rychlejší než aerobní - zisk 2 molekul AT
Přehled energetického metabolismu – WikiSkripta

glykolýza má mnohem menší energetický výtěžek než aerobní glykolýza (viz dále), nastupuje však rychleji. Při této intenzivní sportovní aktivitě již není možné běžet na maximum, rychlost resyntézy ATP ze sacharidů je asi 10 krát pomalejší než z CP. Výhodou anaerobní glykolýz Sval pracuje dvojím způsobem: aerobně a anaerobně. Ke kontrakci používá energii, která se získává štěpením složených cukrů buď za přítomnosti kyslíku - aerobní glykolýza, nebo bez kyslíku - anaerobní glykolýza, při které se tvoří kyselina mléčná (laktát)

↑ aerobní glykolýza v kosterním svalstvu (Levy B, 2005) 14. www.karim-vfn.cz Kontraktilita - adrenali Celkový zisk energie z aerobního odbourání 1 molu glukózy až na oxid uhličitý a vodu (aerobní glykolýza + oxidační dekarboxylace pyruvátu + citrátový cyklus + dýchací řetězec) je 36 - 38 molů ATP 18FDG - fluorodeoxyglukóza - aerobní glykolýza18FDG - fluorodeoxyglukóza - aerobní glykolýza 18FLT - fluorothymidin - proliferace buněk18FLT - fluorothymidin - proliferace buněk Na18F - fluorid sodný - kostní obnovaNa18F - fluorid sodný - kostní obnov Michal Nesvadba. Sval pracuje dvojím způsobem: aerobně a anaerobně. Ke kontrakci používá energii, která se získává štěpením složených cukrů buď za přítomnosti kyslíku - aerobní glykolýza, nebo bez kyslíku - anaerobní glykolýza, při které se tvoří kyselina mléčná.

Aerobní odbourání zásobních látek je tedy energeticky mnohem výhodnější. Glykolýza: Glykolýza (z řeckého glykos, sladký a lysis, rozpad) je metabolická dráha přeměny glukosy na dvě molekuly pyruvátu za čistého výtěžku dvou molekul ATP a dvo ↑aerobní glykolýza AdoR pro-hemocyt lamelocyt proliferace diferenciace enkapsulace rozeznání vajíčka aktivace e-Ado SOBECKÝ IMUNITNÍ SYSTÉM. Email from Rainer Straub: Now, I had the chance to read your paper: I was very much impressed by the perfect and extensive work aerobní glykolýza oxidace laktátu (LD) degradace některých aminokyselin pyruvát acetyl-CoA (PDH) laktát (laktát dehydrogenáza) alanin (alanin aminotransferáza) oxaloacetát (pyruvát karboxyláza) glukóza (glukoneogeneze

Eda Kožušník Prostě běž! - Dobrý den :-), ráda bych se

Anaerobní glykolýza Sportvita

 1. Při aerobní glykolýze (rozkladu glukozy za nedostatku kyslíku) vzniká ve svalu pyruvát, který je redukován na laktát. Laktát je krví dopraven do jater, kde je zpětně oxidován na pyruvát. Pyruvát je v játrech za spotřeby energie zpětně převáděn na glukozu, která je krví dopravována zpět do svalu
 2. GLYKOLÝZA AEROBNÍ A ANAEROBNÍ, kinasové reakce přepsaná přednáška do wordu. za 2 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících..
 3. Pomalá vlákna za běžných podmínek (malé intenzitě zátěže) získávají energii aerobním štěpením svalového resp. jaterního glykogenu, což bývá označováno jako aerobní glykolýza
 4. Děti využívají část cukru v procesu, který se jmenuje aerobní glykolýza. Ta pomáhá udržovat vývoj a dospívání mozku. Zbytek cukrů se spálí, aby poháněl běžné myšlení. Také během adolescence mladšího dospělého mozku je část cukrů vyhrazená pro aerobní glykolýzu, ale s přibývajícím věkem jejich.

Biochemie:Metabolismus Sacharidů - MojeChemi

Buněčné dýchání - Wikipedi

 1. Definice aerobní aktivity . V motorických vědách je aerobní cvičení gymnasticky podmíněnou činností, při které se kyslík stává rozhodující součástí procesu resyntézy ATP. Zahrnuté metabolické procesy: Aerobní glykolýza; beta-oxidaci; Krebsův cyklus; Oxidační fosforylace; Elektronový transportní řetězec
 2. Glykolýza. Je chemický proces, při kterém se glykogen postupně odbourává na glukózu. Anaerobní glykolýza znamená, že se glykogen štěpí na glukózu bez přístupu kyslíku. Tento proces pracuje souběžně s procesem aerobním. Anaerobní glykolýza není zrovna efektivní způsob získávání energie
 3. Proces, při kterém se bez přístupu vzduchu získává energie přeměnou glykogenu na glukózu se nazývá anaerobní glykolýza. Při ní se ale uvolňuje méně energie, než při aerobní práci těla. A tato energie sportovcům chybí
 4. Je inhibována aerobní glykolýza a hlavním energetickým substrátem se stávají mastné kyseliny. Beta‑oxidace mastných kyselin je však pro ischemický myokard energeticky nevýhodná, protože spotřebovává na výrobu jedné molekuly ATP více kyslíku než aerobní oxidace glukózy
mountain bike

Biochemie - vzdělávací portál, Metabolismus sacharid

Aerobní buněčná respirace je součástí buněčného dýchání a hraje důležitou roli při výrobě energie, která je nutná pro různé funkce buňky Metabolismus sacharidů, anaerobní a aerobní glykolýza. Fotosyntéza. Tvorba močoviny jako produktu odbourávání bílkovin. Energetické srovnání živin. Využití uvolněné energie. 3h 24.4.2020 Biologie (Bártová) Cytoskelet. Pohyb aktivní a pasivní. Pohyb vnitrobuněčný, améboidní, řasinkový, bičíkový a svalový Aerobní dýchání, kde se to děje? Jak se aerobní dýchání liší od anaerobního dýchání? Jaká je poslední fáze aerobního dýchání? Jaká je chemická rovnice pro aerobní dýchání? Co je aerobní dýchání a anaerobní dýchání? Jak je aerobní cvičení související s aerobním dýcháním? Aerobní dýchání vyžaduje. Aerobní činnost Fyzická aktivita vyžadující zvýšenou přítomnost kyslíku. Vhodná činnost k regeneraci a ke spalování tuků. Aerobní glykolýza Proces štěpení glukózy za přítomnosti kyslíku, kdy vzniká O2 a CO2. Aerobní kapacita Nejvyšší dosažitelná hodnota spotřeby kyslíku. Afek

PPT - P raktické rady pro výživu závodních plavců ve věkuBěžky vsatletika - běhy

Otázka: Metabolismus mikroorganismů Předmět: Biologie Přidal(a): DoctorWho METABOLISMUS = soubor reakcí probíhajících v buňce, při kterých mkog získává energii a stavební látky. Intenzita metabolismu je velmi ovlivněna prostředím - pH, teplota, dostatek živin, vlhkost Rozdělení metabolismu Katabolismus Je to rozklad organických látek za současného uvolnění. Glykolýza - schéma Aerobní a anaerobní odbourávání pyruvátu - schéma Metabolismus sacharidů. O2 CO 2 potrava voda stolice moč Člověk patřímezi chemoorganotrofní aerobní organismy Chemotrofní organismy získávajíenergii oxidacíživin. Chemotrofníorganismy využívajíchemickéreakce jako zdroj energie. Co musíobsahovat. Aerobní vytrvalost - vytváří výkonnostní předpoklad pro pohybový výkon vytrvalostního charakteru, při kterém je nezbytná energie dodávána štěpením energetických rezerv za přístupu kyslíku (aerobní glykolýza a lipolýza) Anaerobní vytrvalost - je druhem vytrvalosti, která je charakteristická.

 • Pdf xchange viewer.
 • Pánské džíny levis.
 • Termohrnek pro muže.
 • Rukopis zelenohorský pdf.
 • The blair witch project online cz.
 • Moruše bílá zakrslá.
 • Nejde mi spustit word.
 • Český soběstačný dům 2019.
 • Šrucha do truhlíku.
 • Karcinom pankreatu prognóza.
 • Kachna na sladko.
 • Půjčovna dekorací.
 • Lososova barva.
 • Sencor sfm 3720gr.
 • Papua nová guinea dokument.
 • Generátor přesmyček.
 • Polycystoza ledvin zkušenosti.
 • Lepek v pivu.
 • Sheridan edley.
 • Fotograf portfolio.
 • Rafinérský průmysl.
 • Jak dostat ven ledvinové kameny.
 • Posilovač brzd octavia 1.9 tdi.
 • Pomáda písničky.
 • Intellego.
 • Ariana grande child.
 • Životní cyklus trypanosomy spavičné.
 • Druhy lyžařských vleků.
 • Ohlášení stavby 2019.
 • Sada kufrů lidl.
 • Vyšetření štítné žlázy v těhotenství.
 • Karcinoid.
 • Po zapnutí notebooku černá obrazovka dell.
 • Kreslený kluk.
 • Rasta copánky znojmo.
 • Návod na krokodýla z korálků.
 • Režim odtoku řek.
 • Dm drogerie fotokniha.
 • Wiki samurai.
 • Disneyland film.
 • Repost instagram návod.