Home

Morfologický pravopis cvičení

Na základě cvičení proveďte zobecnění a uveďte, kterými jevy se morfologický pravopis zabývá. 4 Příklad morfologického rozboru textu: Aspirin je patrně nejúspěšnější lék všech dob a zdá se, ţe tento jednoduchý léčebn morfologický pravopis: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.cz 800 880 990 V této nadřazené kategorii se budeme zabývat tvaroslovím (morfologií), jedná se o lingivistickou disciplínu, se kterou se budete setkávat nejčastěji od 3. ročníku na základní škole (tvoření slov) a provázet vás bude až do dospělosti. Zabývá se ohýbáním (skloňováním a časováním). Největší kapitolou tvarosloví na základní škole tvoří slovní druhy Čárkou ve větě jednoduché oddělujeme: několikanásobný větný člen, nejsou-li jeho členy spojeny spojkou a v poměru slučovacím; Záhony hýřily žlutými, červenými a oranžovými květy. POZOR! Postupně rozvíjející přívlastek čárkou neoddělujeme. Byl krásný pozdní letní večer. přístavek ; volný přívlastek; oslovení; samostatný větný člen; citoslovce. Cvičení z pravopisu pro větší školáky, SPN. Úlohy. Podle Pravidel českého pravopisu odůvodněte psaní následujících výrazů ( poznámka: všechny uvedené jevy jsou pravopisně správně! morfologický pravopis puncy, skici, tácy, kecy, psi, plazy, Novákovi, Zemanovy, panáci, panáky, draci, draky

pravopis VS i slov příbuzných se cvičí současně. 3. současně cvičíme slova s y - ý a i -í, neboť je před žáky postaven problém. 4. nepravá homonyma cvičíme nejprve ve dvojicích, neboť tak nejlépe vynikne rozdíl lexikálních významů. 5. ve třetím roč. se soustřeďujeme na osvojení algoritmu. 6 Pravidla českého pravopisu můžeme rozdělit na pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický. Slovo lexikální se týká slovní zásoby a umění jejího využití, bohatosti používaného jazykového slovníku a slovní zásoby v písemném i mluveném projevu. Lexikální pravopis se zabývá psaním jednotlivých slov a s některými základními pravidly se můžete seznámit. Očekávaný výstup: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Velká písmena.doc VRZÁŇOVÁ, Lenka. Slova s dy-dý a di-dí s obrázky Pracovní list je určen k procvičení pravopisu měkkých a tvrdých souhlásek Moc prosím o radu - za úkol máme slovotvorný a morfematický rozbor - ačkoliv jsem hledala, moc moudrá z toho jsem našla nejsem a tak nevím, zdy jso Z našeho archivu: Dotaz:. Prosím o jazykové a významové vysvětlení slova předražený. Pan S. B. Odpověď ASČ:. Protože slovotvorba patří mezi odborně i didakticky nejproblematičtější pasáže výuky českého jazyka jak n

morfologický na pravidlech českého pravopisu. SLOVNÍ TVARY: morfologický ~ morfologická ~ morfologické ~ morfologického ~ morfologickém ~ morfologickému ~ morfologickou ~ morfologických ~ morfologickým ~ morfologickýma ~ morfologickými ~ morfologičt Typicky se to projevuje například tím, že pravopis nepostihuje spodobu znělosti ve skupinách souhlásek a ztrátu znělosti na konci slov. Morfologický princip. Český pravopis přihlíží k morfologickým a etymologickým zásadám při ohýbání a odvozování slov Pravopis související s tvaroslovím přídavných jmen 8.2.1 Opravte v textu nesprávně stupňovaný tvar 8.2.2 Stupňování přídavných jmen a příslovcí 8.3 Procvičování tvarosloví zájmen 8.4 Číselné a číslovkové výrazy 8.4.1 Texty zaměřené na varianty číselných výrazů 9 CVIČENÍ NA INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA V. Zaměřuje se na pravopisné jevy i morfologický pravopis, kde se často chybuje (autoři zde zúročují své více než pětatřicetileté zkušenosti z profese učitele českého jazyka a literatury na střední škole), a objasňuje jevy, kterým se běžné pravopisné příručky obvykle vyhýbají. (Helena Straková, František Kalandra ABSTRAKT Tato diplomová práce analyzuje různé typy pravopisných cvičení na 2. stupni základní školy. V teoretické části se práce nejprve věnuje otázce pravopisu, dále jeh

DUMY.CZ Materiál Morfologický pravopis

 1. Knihy Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II.-- autor: Závodný Andrej Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I.-- autor: Závodný Andrej Morfologie současné angličtiny-- autor: Dušková Libuše, Klégr Aleš, Malá Markéta Česká morfologie a korpusy-- autor: Osolsobě Klára Morfologie pohádky a jiné studie-- autor: Propp Vladimir Jakov
 2. annas. Jak? Napíšete si slovo a budete postupovat takto: 1.U slovotvorného rozboru zjistíte, jak bylo slovo utvořené. Najdete tedy slovo základové - podtrhnete slovotvorný základ a označíte slovotvorné prostředky
 3. Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ - webové stránky KČJL PdF Univerzity Palackého v Olomouc
 4. vliv počítače pro pravopis a jeho edukační vyuţití, na druhy pravopisných cvičení, jejich opravu a klasifikaci. Součástí je i průřez pravopisnou problematikou ve Slovenské republice a pravopisné problémy cizinců. Praktická část se zabývá analýzou teoretického učiva převedenou do praktických úkolů
 5. ČESKÝ PRAVOPIS není jednoduchý, ale po náležitém poučení, pří troše pozornosti a přemýšlení je možno jej obstojně ovládnout a nedopouštět se při psaní závažnějších pravopisných chyb.Většinu jevů českého pravopisu lze totiž opřít o poznatky z nauky o tvoření slov, o poznatky mluvnické (gramatické) i o správnou výslovnost
 6. - průběžně: morfologický pravopis informatika - pro procvičování tvarosloví vhodně využít počítačové programy . ŠVP - Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura - prima 2/5 stylistická cvičení - žák rozlišuje druhy a funkce popisu v prostě sdělovacím i odborném stylu - stylizuje ústní i písemnou.
 7. 7. Pravopis fonologický, morfologický U, ú v přejatých slovech. Slova přejatá, psaní hlásek v/w, k/g, j/dž, s/z, q/kv, t/th (Slovník cizích slov). Délka samohlásek v domácích slovech. Doporučené rozšiřující učivo Odlišnost psaní a výslovnosti u-ú-ů. 8. Pravopis syntaktický i-y v doplňku. Interpunkce ve větě.

Tvarosloví (více než 78 testů a cvičení) - Pravopisně

 1. Jak vyzrát na pravopis kniha Pravidla českého pravopisu online neoficiální stránka, ÚJČ se od ní distancuje Tato stránka používá slovníky OpenOffice.org a Google Chrome má nejlepší kontrolu pravopisu ze všech prohlížečů. Zdroj textů označených, jako Wikipedi
 2. - pravopis morfologický, - pravopis syntaktický. V této práci se budu zabývat pouze pravopisem syntaktickým. Do syntaktického pravopisu řadíme: cvičení. Proto se ve školách používají obvykle společně s pracovními sešity od téhož nakladatelství. Nová škola disponuje učebnicemi o podobném počtu stran
 3. V pracovním listu si žák hravou formou procvičí psaní skupin dě, tě, ně. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat slova vhodnými slabikami, rozšíří si slovní zásobu. Materiál obsahuje řešení pro učitele
 4. Všechny informace o produktu Jak psát bez chyb aneb I pravopis se dá naučit, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Jak psát bez chyb aneb I pravopis se dá naučit
 5. a morfologický pravopis zájmen a cvičení. 10 Opakování probraného učiva Žák v písemném projevu zvládá 3. pravopis lexikální, slovotvorný a morfologický. Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dalším
 6. Pravopis umí zdůvodnit tvarosloví pravopis koncovek 1 RSP- cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů Inf-využití procvičovacích programů Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů
 7. Morfologie (z řeckého μορφή, morfé, tvar + λογία, logia, nauka) je ta část mnoha věd, která se zabývá tvary.. Morfologie (lingvistika) - lingvistická disciplína zabývající se ohýbáním a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon (též tvarosloví) Morfologická typologie jazyků; Morfologie (biologie) - biologická disciplína.

- 3 - Myslel, že se už nikdy nevrátí. Ale všechny tyto obv yklé práce se mu zdál y toho rána nesm írně m ilé. A když naposled zal il květinu a chystal se ji zakrýt poklopem, zjistil, že je mu do pláče Pravopis lexikální, morfologický, syntaktický Slovní druhy, mluvnické významy a tvary subst. konkr. a abstr. , pomn., hrom., látk., obecná a vlastní Práce s texty - vyhledávání a rozlišování druhů substantiv, rozšiřování slovní zásoby prostřednictvím cvičení písemných i ústních, her a soutěž

Psaní čárky ve větě jednoduché skolaposkole

- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí - uceleně reprodukuje přetený text, dokáže vyjádřit své pocity a podle svých schopností interpretuje vlastními slovy smysl díla Práce s jazykovými příruþkami Rozbory souvětí Jazykové rozbor Pro vzory jde v zásadě o pravopis morfologický (koncovky skloňovaných vzorů), pro podmět- přísudek o pravopis syntaktický. logickému a existenciálnímu náboji formulí gramatických cvičení jsem loni citoval Goodyho. Skloňování ať už vzoru nebo ne je vzýváním: První pád kdoco, nástěnka písemná cvičení. S kritikou agramatismu vystoupili ve dvacátých letech 20. století někteří pedagogové a jazykovědci (např. Otokar Chlup, František Trávníček), kteří byli . 8 přesvědčeni, že žák mluvnickou teorii a jazykové znalosti pro ovládnutí jazyk

2.5 pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický 2.6 obecné poučení o jazyce - čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské - především slovenština - a jiné, jazyky menšinové), rozvrstven pravopis lexikální a morfologický morfematický rozbor slova -slovotvorba: způsoby tvoření slov, slova příbuzná mluvní cvičení, nácvik diskuze, výpisky o student rozlišuje subjektivní a objek v psaném projevu o vhodně používá prostředk gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetn

Pravopisný výcvik, pravopis lexikáln

Pravopis procvičuje pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění - cvičení dovedností zapamatování - řešení problémů - dovednosti pro učen Každé cvičení je bodově ohodnoceno formou balonků, které žák využije na konci pracovního listu. Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních. Závislosti a vztahy, práce s daty. ČJL-3-2-08 aplikuje pravidla psaní u, ů a ú, i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev, pravopis zdůvodní; správně píše velká písmena na počátku vět a vlastních jmen osob a zvířat, pravopis zdůvodní; Pravopis lexikáln mimo morfologický šev; velká písmena na za - pravopis - lexikální, základy morfologického OSV 1- rozvoj schopností poznávání - pozornost a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení, psychohygiena - hledání pomoci při potížích, dobrý vztah k sobě samému.

Cvičení z Čj Charakteristika vyučovacího předmětu - 2.stupeň morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí. Pravopis: i/-y, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, pravopis přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, psaní velkých písmen ve vlastních jménech. Vyučovací předmět : -Cvičení z Čj volitelný předmět Období - ročník : 3. období 17. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvět.

pravopis syntaktický ve větě jednoduché i souvětí uvědomuje si vztahy mezi základními a rozvíjejícími větnými členy skladba - výpověd a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, základní a rozvíjející větné členy v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný a morfologický Morfologický pravopis (pracovní list) Český jazyk a literatura CZ Slovotvorný pravopis (pracovní list) Český jazyk a literatura CZ Lexikální pravopis (pracovní list) Český jazyk a literatura CZ Syntaktický pravopis (pracovní list) Český jazyk a literatura CZ Jak hledat v Pravidlech českého pravopisu (pracovní list - ovládá morfologický pravopis - zvládá práci s Pravidly českého pravopisu Tvarosloví (mluvnické kategorie) - podstatná jména - přídavná jména cvičení - filmová představení - beseda na téma: sepětí člověka s přírodou

• pravopis lexikální, morfologický a syntaktický • morfologie: deklinace obecných přejatých a cizích jmen; slovesa, neohebné slovní druhy • syntax: větný rozbor, přístavek, druhy přívlastků, souvětí souřadné • obecné výklady o jazyce o student rozlišuje komunikačně vhodné a nevhodné jevy v Slovesné třídy a vzory. Český jazyk a literatura 8. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.. český jazyk 6. ročník pracovní list - Hledat Googlem. český jazyk 6. ročník pracovní list - Hledat Googlem průběžně: morfologický pravopis OSV (Komunikace) rozvíjení komunikačních dovedností - schopnost jasně, srozumitelně, beze strachu formulovat své názory 1. Skladba správně vyhledá a určí základní skladební dvojici ve větě Pravopis, opakování , souhrnná cvičení ovládá základy pravopisu lexikálního. morfologický pravopis rezervuje pro koncovky). Žákovo rozhodnutí většinou padne po odůvodnění na základě vybavení si nepřítomného slova nebo tvaru, tedy díky práci v paradigmatické rovině (odůvodnění bývá vyžadováno při speciálních cvičení, ale právě diktátů a výuky gramatiky, zejména patrně. zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický Tvarosloví (slovesa, příslovce, předložky, velká písmena) září - červen Tvořivé činnosti s lit. textem (přednes vhodných literárních textů, reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam hlavních myšlenek) Způsoby interpretace lit. a jiných dě

Video: Pravopis lexikální skolaposkole

Pro ukončení předmětu jsou v semestru předepsány průběžné písemné kontroly. 1. Znalost českého pravopisu, tolerance 3 pravopisné chyby. 2. Tvaroslovná cvičení (slovo, slovní tvar, slovní druhy, substantiva, adjektiva, pronomina a numeralia). 3. Verba a neohebné slovní druhy. Student musí všechny části zvládnout na 70 % mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování aplikuje pravidla psaní u, ů a ú, i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev, pravopis zdůvodní v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situac Učitel pro diktát použije výčet slov a slovní spojení z 2. cvičení (jedná se o slova, která byla původně napsaná na tabuli). Žáci si ověřují schopnost samostatného uplatňování gramatických pravidel na slovních spojeních, která již v předchozích cvičení měli možnost procvičit ve skupině, s učitelem. 7 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: pravopisné cvičení, gramatické kategorie, slovní druhy. Druh učebního materiálu.

pravidla českého pravopisu: ovládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis (včetně psaní interpunkce); slovní zásoba, tvoření slov: postihne význam pojmenování v daném kontextu; postihne význam známých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik, doplní jejich chybějící část; nahradí slova přejatá českými ekvivalenty; rozliší původní i přenesený. cvičení Jazyková výchova Jazyková, sluchová a zraková příprava PRV - první den ve škole, člověk a jeho zdraví OSV - cvičení smyslového morfologický šev, pravopis zdůvodní seznamuje se s abecedním řazením slov Abeceda PRV - encyklopedická vyhledáván a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, PRAVOPIS. OVO 19: odůvodňuje a píše správně: ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický obecné poučení o jazyce - čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské - především slovenština - a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a.

Pravopis - velká, malá písmena - Školáci

Zaměřuje se na pravopisné jevy i morfologický pravopis, kde se často chybuje (autoři zde zúročují své více než pětatřicetileté zkušenosti z profese učitele českého jazyka a literatury na střední škole), a objasňuje jevy, kterým se běžné pravopisné příručky obvykle vyhýbají Český jazyk a literatura: 9. ročník: Výstup: Učivo: Průžezová témata, mezipředmětové vztahy: Poznámky: spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami, rozpoznává přesná pojmenování, zvláště ve frazémech rozlišuje a příklady v. mluvnických a lexikálních cvičení, všestranných jazykových rozborů, slohových prací, mluvních cvičení, projektů a referátů. pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický a syntaktický ve větě jednoduché a v jednoduchém souvětí využívá znalostí o jazykov

Morfematický rozbo

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY DIKTÁTY NA 1. STUPNI ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Světlana Belšánová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vedoucí práce: PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. Plzeň, 201 pis lexikální, morfologický a syntaktický (Brabcová, 1990). Velice důležitou součástí pravopisného nácviku jsou i metody prověřování. Klímová (2007) mezi tyto metody zařazuje: cvičení opisovací, přepisovací, doplňovací, vy-světlovací, obměňovací a diktát. Prověřování pravopisu plní funkci diagnostickou v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí • mluvní cvičení připravené (realizované v průběhu celého roku) pokrytí průřezových témat; MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. SMS Jak psát bez chyb aneb I pravopis se dá naučit Obsahem je výkladová část, texty na procvičení a upevnění jazykových návyků, klíč a diktáty. Cílem příručky je umožnit žákům, studentům, ale i nejširší veřejnosti zdokonalit se ve správných pravopisných návycích, a to formou, která je nebude časově zatěžovat OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování, PRAVOPIS. OVO 19: odůvodňuje a píše správně: ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování.

Máme vlastní příklady a cvičení které odpovídají testům CERMAT Nabízíme také příjímačky nanečisto, které věrně kopírují průběh samotné zkoušky Kurz zajišťuje komplexní přípravu pro úspěch u přijímacích zkoušek na šestiletá gymnázia Pravopis slúži cloveku na zaznamenanie jazykového prejavu. Možno ho chápat ako súbor pravidiel na správne používanie písmen, konvenciu o tom, ako sa hovorená rec písomne zaznamenáva (Ballay, Findra). Gramatický (syntaktický a morfologický) - písmená i, í, y, ý sa používajú na rozlíšenie tvarov nom. sg. a nom. pl.

Zařazuje řečnická cvičení a slohové práce na dané téma. Pravopis - velké písmeno na začátku věty a u vlastních jmen dětí bě - pě - vě - mě a ú/ů mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Uchazeči rozlišují věty, ve kterých jsou (či nejsou) pravopisné chyby, především prostřednictvím korektur a doplňovacích cvičení prokazují, že zvládají pravopis lexikální, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický a syntaktický ve větě jednoduché a v jednoduchém souvětí - nauka o významu slov - nauka o tvoření slov - tvarosloví - skladba - pravopis - souhrnná cvičení . Průřezová témata Přesahy do Přesahy z; OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA. Kreativit Základy informatiky, Domácnost, Psaní všemi deseti, Řemeslná dílna, Cvičení z M, Cvičení z ČJ, Sportovní aktivity. 4) Učební plán a přehled volitelných předmětů se mění takto: UEBNÍ PLÁN - 2. stupeň, 6. - 9. roník - morfologický pravopis Skladba - stavba věty: základní větné členy - druh zvládá morfologický pravopis seznámí se s nonsensovou poezií sám vytvoří nonsensový text Poezie Vypravování Stavba slova, pravopis ( nn ) zdvojené hlásky předpony přípony ( - ský, - cký, - čký ) nonsens stopad v lyricko - epické poezii se seznámí s baladou na ukázkách rozpozná znaky balady rozliší druhy balad Popi

dechová cvičení přednes básní (mimo morfologický šev) skupiny dě, tě, ně, bě , pěvě, mě Slova s u, ú, ů pravopis ú/ů Velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat. velká písmena na začátku věty, vlastní jména osob a zvířa Promysli cvičení 1 - 5 na str. 55 - 56, napiš cv. 6 na str. 56 ( vyber si jedno téma a utvoř desatero). PRAVOPIS. Lexikální - týká se slovní zásoby ( vyjmenovaná a příbuzná slova, odvozování,...) Tvaroslovný (morfologický). zvládá pravopis slovotvorný, morfologický, syntaktický v rozsahu učiva Pravopis psaní velkých písmen interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí  Žák: čte s porozuměním a výrazně orientuje se v obsahu literárních ukázek reprodukuje přečtený text popíše základní strukturu literárního díl PRAVOPIS Žák v odpovídající míře zvládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis a samostatně pracuje s PČP a SSČ, aplikuje pravopisná pravidla ve svých písemných projevech, odhalí chyby, opraví je, dokáže uplatnění pravidla zdůvodnit pravopis Tvarosloví skloňování obecných a slovesný vid slovesa a jejich tvary Osobnostní a sociální výchova rozvoj smyslového poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění - cvičení dovedností morfologický, syntaktický Skladba přísudek (další druhy

Poradna ASČ: Jak na slovotvorný a morfematický rozbor

Pravopis. Diktáty Doplňovačka Mluvené diktáty Vpisován Zobrazit lehčí cvičení. Je to moc těžké? Zkuste nejprve tato cvičení: Předpona, kořen, přípona, koncovka. Rozbory: 2. úroveň. učebnice - vše do str. 114 + začínáme opakovat - vybíráme cvičení ze stran 116 - 124 pracovní sešit (ČESKÝ JAZYK - Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou) - str. 4 - 76 písanka (1.díl) - vše do str. 32 - děti si ji už mohou nechat dom OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovednosti zapamatování morfologický i syntaktický pravopis včetně pravidel - nezapomíná na grafické odlišení vět, přímé řeči, má přehled o členění složitého souvětí. - pravopis (lexikální a morfologický) - tvarosloví (ohebné slovní druhy) - skladba (základní větné členy) - pravopis (shoda přísudku s podmětem) Komunikační a slohová výchova - oslovení - korespondence - vzkaz, pohled, dopis, e-mail - vypravování - popis, charakteristika. Literární výchova - lidová slovesnost. Pravopis - lexikální, základy morfologického a syntaktického pravopisu Vypravování v podobě písemné i jako mluvní cvičení Popis předmětu 7. ročník Výtah z odborného textu, referát morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvět.

Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno. Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen, Test na určování vzorů přídavných jmen, Cvičení na psaní y i, Diktáty pro 7. třídu ZŠ, Přídavná jména, Pravopis y i, Cvičení na podstatná jména V tomto případě bude měkké í Pravopis prosinec-květen Skladba (druhy vedl. Vět, souřadné poměry, interpunkce) červen Obecné výklady o jazyce správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary, prohloubení znalosti spisovného jazyka, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický, syntaktick Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA - voliteln v písemném projevu zvládá pravopis. lexikální a morfologický. rozlišuje významové vztahy gramatických . jednotek ve větě a v souvětí. Obecné poučení o jazyce, jazykové. příručky. Zvuková stránka jazyka - spisovná a. nespisovná výslovnost. Tvarosloví - ohebné slovní druhy - opakování a prohlubován v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití vyjmenuje slovanské jazyky, zařazuje do skupin. popíše vznik a vývoj českého jazyka, porovnává s ukázkam Pravopis (desetimi Skladba kontrolní diktáty, - Věta jednočlenná x dvojčlenná x větný ekvivalent doplňovací - Základní větné členy - cvičení) + ústní obtížnější případy shody Př s Po - Rozvíjející větné členy rozbor, pravopis) - Stavba věty jednoduché - Souvětí podřadné - druhy V

 • Zavařený zázvor.
 • Rafinérský průmysl.
 • Hrzánský palác otevírací doba.
 • Bialetti.
 • Kreslené obrázky pro děti.
 • Beroun restaurace hodnoceni.
 • Trener hokeje.
 • Transplantace kostní dřeně diskuze.
 • Riverdale 2 série kdy.
 • Černá řemesla.
 • San pietro basilica.
 • Kombinovany bojler tatramat 150 l.
 • Hračky pro autisty.
 • Nenávist partnera.
 • Číšnická košile dámská.
 • Cerne ovce cyklisticke helmy.
 • Lancaster auto.
 • Bankovka 5 kčs 1961.
 • The birth of venus.
 • Becky g wikipedia.
 • Playstation 4 repasované.
 • Vodící rolny.
 • Náušnice z chirurgické oceli s kamínky.
 • Kfc ceske vrbne.
 • Pueblos blancos andalusie.
 • Clenbuterol effects.
 • Jethro tull alba.
 • Povodně 2002 praha mapa.
 • Fizzy lovci klaunu.
 • 1000 czk to eur.
 • Stará ložnice prodej.
 • Repelentní náramek hanna maria.
 • Narozeninové dorty pro děti.
 • Muni me.
 • Autopujcovna praha audi.
 • Hrotovice akce.
 • Wifi čidlo co2.
 • Pořadí týdnů v roce.
 • Jak napsat složenou závorku.
 • Odpor jednotka.
 • Springfield armory.